Razem już 4423 dni
W dniu dzisiejszym rozpoczęła się runda wiosenna Ligi Okręgowej.Drużyna z Rudna swoje pierwsze... Czytaj więcej
Regulamin strony www.mlodoscrudno.pl

Definicje

 1. Właściciel - Klub piłkarski LKS Młodość Rudno, ul. Gliwicka, 44-160 Rudno, NIP: 969-12-67-637, REGON: 276891746, KRS: 0000080650.
 2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem www.mlodoscrudno.pl
 3. Administrator - osoba zarządzająca stroną.
 4. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę.
 5. Komentarz - tekstowy komentarz umieszczany pod wpisami na stronie.

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.mlodoscrudno.pl (zwaną dalej Stroną) jest Dział ds. Marketingu klubu piłkarskiego LKS Młodość Rudno.
 2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.mlodoscrudno.pl oraz mlodoscrudno.pl
 3. Przeznaczenie Strony:
  Promocja klubu piłkarskiego LKS Młodość Rudno oraz dostarczanie najnowszych aktualności z działalności tegoż poprzez zamieszczanie artykułów, terminarzy, wyników i innych.
 4. Administrator nie odpowiada za treść prezentowanych Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.
 5. Użytkownicy korzystający ze Strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Prawa autorskie

 1. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. sponsorów, redaktorów).
 2. Twórcą oraz podmiotem posiadającym pełnię praw autorskich do aplikacji obsługującej stronę jest Paweł Böhm.
 3. Zawartość Strony oraz aplikacja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 4. Żadna część Strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
 5. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na Stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 6. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest klub piłkarski LKS Młodość Rudno. Dane osobowe Użytkowników oraz zawodników są przetwarzane przez klub, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących.
 2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Zawodnicy, których dane osobowe znajdują się na Stronie, mają prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 5. Podczas korzystania ze Strony w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania portalu www.mlodoscrudno.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 6. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Korzystanie ze Strony

 1. Użytkownik może korzystać ze Strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 2. Strona umożliwia Użytkownikowi m.in. zapoznanie się z działalnością klubu piłkarskiego LKS Młodość Rudno oraz komentowanie poszczególnych wpisów.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy:
  - uwłaczających dobremu imieniu LKS Młodość Rudno,
  - niezwiązanych z tematem,
  - promujących inne strony,
  - zawierających linki,
  - nie wnoszących nic do dyskusji,
  - zawierających wulgaryzmy,
  - obrażających innych użytkowników serwisu,
  - obrażających piłkarzy lub drużyny,
  - nie przestrzegających podstawowych zasad ortografii,
  - uznanych za nieodpowiednie z innych względów niż powyższe.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator Strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres admin@mlodoscrudno.pl.
 3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych Stronie.