Razem już 4422 dni
W dniu dzisiejszym rozpoczęła się runda wiosenna Ligi Okręgowej.Drużyna z Rudna swoje pierwsze... Czytaj więcej
Regulamin obiektu sportowego LKS Młodość Rudno przy ulicy Gliwickiej
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze boiska sportowego oraz w pomieszczeniach klubu przy ulicy Gliwickiej w Rudnie.
 2. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.
 3. Wejście na teren obiektów oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Z obiektów sportowych mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane za zgodą Zarządu Klubu LKS Młodość Rudno.
 5. Korzystanie z obiektów przez grupy zorganizowane oraz przeprowadzanie treningów, imprez sportowych, szkoleń wymaga zawarcia porozumienia z Zarządem Klubu LKS Młodość Rudno.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych.
 7. W przypadku organizacji imprez masowych mają zastosowanie ponadto przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 8. Za bezpieczeństwo osób przebywających na obiektach odpowiedzialni są trenerzy i opiekunowie grup zorganizowanych, organizatorzy imprez i rozgrywek.
 9. Każdy kto przebywa na boisku powinien się tak zachować, aby nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia innym. Zabrania się wnoszenia i posiadania na boisku:
  • napojów alkoholowych oraz ich spożywania,
  • broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  • fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
  • instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
  • kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służbom porządkowym
 10. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenie lub przechodzenia przez ogrodzenie,
  • wchodzenie na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób,
  • rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i kul świecących, sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody prezesa klubu,
  • zaśmiecania boiska w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
  • wywieszanie na ogrodzeniach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.
 11. Klub LKS Młodość Rudno zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren obiektu.
 12. Klub LKS Młodość Rudno nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 13. Za przedmioty wartościowe pozostawione terenie obiektów Klub LKS Młodość Rudno nie odpowiada.
 14. Wszystkich użytkowników obiektu zobowiązuje się do zachowania ładu i czystości w obiekcie sportowym i jego bezpośrednim otoczeniu. Po zakończeniu zajęć do użytkowników obiektu należy uporządkowanie sprzętu sportowego.
 15. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu, dbać o bezpieczeństwo osób mu podległych przez cały czas pobytu w obiekcie sportowym.