Razem już 4422 dni
W dniu dzisiejszym rozpoczęła się runda wiosenna Ligi Okręgowej.Drużyna z Rudna swoje pierwsze... Czytaj więcej
Regulamin rozgrywek

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy „B” Podokręgu Zabrze w sezonie 2012/2013


Na podstawie § 45 Regulaminu ramowego rozgrywek w piłce nożnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej Wydział Gier i Ewidencji prowadzący przedmiotowe rozgrywki postanawia co następuje:

§ 1
 1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy „B” biorą udział 25 drużyny podzielone na 2 grupy, Grupa I – 12 drużyn oraz grupa II – 13 drużyn.

§ 2
 1. Zawody rozgrywane są w terminach i czasie rozpoczęcia wyznaczonym przez WGiE. Śl. ZPN Podokręg Zabrze i podanym terminarzu rozgrywek.
 2. W wyznaczonych terminach „sobota-niedziela” gospodarz ma prawo do zmiany dnia rozgrywania zawodów (sobota na niedzielę i odwrotnie) oraz wyznaczenia godziny ich rozpoczęcia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 11.00 a 18.00 gdy zawody rozgrywane będą przy świetle dziennym i 11.00 a 20.00, gdy zawody rozgrywane będą przy świetle elektrycznym.
 3. W wyznaczonych terminach w dni świąteczne (wolne od pracy) gospodarz ma prawo zmiany godziny rozpoczęcia zawodów w przedziale określonym w punkcie 2. Na zmianę godziny rozgrywania meczu w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy klub winien uzyskać zgodę przeciwnika.
 4. W wyznaczonym terminie „sobota-niedziela” wielkanocna zawody rozgrywane są obligatoryjnie w sobotę wielkanocną, a gospodarz ma prawo wyznaczenia godziny ich rozpoczęcia w przedziale czasowym między 11.00 a 13.00.
 5. W przypadku wystąpienia o zmianę innych terminów rozgrywek podanych w oficjalnym terminarzu rozgrywek zainteresowany klub musi uzyskać pisemną zgodę przeciwnej drużyny na proponowane zmiany.
 6. Gospodarz zawodów o wszelkich zmianach w terminarzu zobowiązany jest powiadomić drużynę przeciwną, WGiE prowadzący rozrywki oraz Kolegium Sędziów w terminie nie krótszym niż 14 dni przed pierwotną datą zawodów (list polecony, fax, e-mail). W przeciwnym wypadku klub musi uzyskać pisemną zgodę drużyny przeciwnej i WGiE prowadzącego rozgrywki oraz uiścić opłatę za wystąpienie o zmianę terminu w okresie krótszym niż 14 dni.
 7. Zapisy w punktach 2, 3, 5 i 6 nie mają zastosowania do dwóch ostatnich terminów rozgrywek podanych w oficjalnym terminarzu rozgrywek.

BOISKA
§ 3
 1. Zawody o mistrzostwo Klasy „B” muszą być rozgrywane tylko na boiskach zweryfikowanych do określonej klasy rozgrywkowej na dany sezon - położonych w miejscu siedziby klubu - określonej w jego statucie. Boiska wraz z urządzeniami towarzyszącymi muszą być zatwierdzone pod względem bezpieczeństwa przez organy do tego powołane.
 2. Ważność weryfikacji boiska określa się dla Klasy „B” na jeden sezon rozgrywkowy, przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.
 3. Weryfikację boisk przeprowadzają weryfikatorzy powołani przez WGiE Śl. ZPN Podokręg Zabrze.
 4. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie boiska do gier mistrzowskich.
 5. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody.
 6. W rozgrywkach Klasy B nie może występować drużyna klubu, która decyzją właściwych organów ZPN nie otrzymała licencji na występowanie w Klasie B w sezonie 2012/2013.

ZAWODNICY
§ 4
 1. W meczach mistrzowskich mogą brać udział zawodnicy po ukończeniu 16 roku życia i są wprowadzeni do systemu Extranet na podstawie właściwie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach WGiE Śl. ZPN Podokręg Zabrze może uprawnić do gry reprezentanta kraju po ukończeniu przez niego 15 roku życia, po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia i przychodni sportowo-lekarskiej.
 2. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN Nr VI/79 z dnia 19 kwietnia 2011r. elektroniczne karty identyfikacyjne są wydawane dla zawodników od ukończenia 16 roku życia.
 3. Elektroniczna karta identyfikacyjna jest dokumentem na podstawie, którego może zostać potwierdzona tożsamość zawodnika. Zawodnicy nie posiadający kart elektronicznych muszą mieć dokument pozwalający stwierdzić tożsamość zawodnika (np. szkolna legitymacja, dowód osobisty itp.).
 4. W przypadku utracenia karty elektronicznej należy w terminie do 14 dni złożyć wniosek na wyrobienie duplikatu łącznie z nową opłatą.

§ 5
 1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
  1. jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, nie biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;
  2. jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech zawodników;
  3. zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań mistrzowskich w drużynie wyższej klasy;
  4. do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku.
 2. Zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).
 3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).
 4. Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 meczach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

SĘDZIOWIE
§ 6
 1. Sędziów do prowadzenia zawodów mistrzowskich Klasy „B” wyznacza Kolegium Sędziów Śląskiego ZPN Podokręg Zabrze.
 2. Sędzia asystent przyjmujący kartkę wymiany zawodników sprawdza prawidłowość wpisanych danych zawodników oraz faktyczną minutę gry w momencie dokonywania wymiany. W przypadku błędnych zapisów poleca osobie funkcyjnej zgłaszającej zmianę skorygowania błędnych zapisów, a szczególnie czasu gry w momencie dokonywania wymiany.
 3. Sędzia główny zawodów zobowiązany jest do przechowywania kartek zmian zawodników 14 dni po rozegranym meczu.

§ 7
 1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów będzie nieobecny, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.
 2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego. W przypadku gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
 3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów - własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz zawodów lub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno być dostarczone w ciągu 48 godzin do organu prowadzącego rozgrywki.
 4. Jeżeli z wyznaczonej przez Kolegium Sędziów trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów.
 5. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.
 6. Po każdych zawodach sędzia zobowiązany jest do wypełnienia całego sprawozdania z zawodów ściśle wg wymogów WGiE i KS Śl. ZPN.
 7. Niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, zawody muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie - jest nieważna.

ZASADY ROZGRYWEK
§ 8
 1. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
 2. Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut przerwy pomiędzy obiema częściami gry. Sędzia nie ma prawa do jej skrócenia w przypadku, gdy choćby jeden zawodnik nie wyrażał na to zgody.
 3. Każde porozumienie pomiędzy sędzią i obiema drużynami zmieniającymi czas trwania obu części gry polegające na równym skróceniu każdej z części gry musi mieć miejsce przed rozpoczęciem zawodów.

§ 9

Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo Klasy B uprawnione są - bez konieczności stwierdzenia kontuzji - do wymiany czterech zawodników w tym bramkarza przez cały okres trwania gry.

§ 10
 1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów wypełnionego drukowanymi literami załącznika do sprawozdania z wyszczególnieniem ich imion, nazwisk i numerów oraz daty urodzenia co potwierdzają własnoręcznym podpisem kapitan i kierownik danego zespołu. Przy nazwiskach zawodników młodzieżowych należy postawić literę M.
 2. Kluby będące gospodarzem zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami a kierownicy drużyn zdobywców bramek dla swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych sprawozdań własnoręcznym podpisem.

§ 11

Zawody organizuje sekcja piłki nożnej Klubu będącego gospodarzem /w terminarzu wymienieni na pierwszym miejscu/.

§ 12
 1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
  1. drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
  2. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
  3. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);
  4. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt 9 i 10 Postanowień PZPN - Przepisy gry w piłkę nożną;
  5. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
  6. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;
  7. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
  8. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej;
  9. drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;
  10. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez właściwy Wydział Dyscypliny zgodnie z Uchwałą nr VII/190 Zarządu PZPN z dnia 6 maja 2009.
  11. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;
  12. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;
  13. drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
  14. drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakończenie meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
  15. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;
  16. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników;
  17. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
  18. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry;
  19. drużyny, w której z winy klubu w ciągu meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.

§ 13
 1. Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2012/2013 zajmą pierwsze i drugie miejsce awansują bezpośrednio do Klasy „A”.
 2. Szczegółowe zasady awansów i spadków każdorazowo reguluje odpowiednia uchwała Zarządu Śl.ZPN Podokręg Zabrze.
 3. Od sezonu 2012/13 rozpoczyna się I etap reorganizacji rozgrywek na szczeblu B klasy. Drużyny, które po zakończeniu sezonu 2012/2013 zajmą miejsca od trzeciego do siódmego oraz drużyny spadające z Klasy „A” bądź wyższych klas rozgrywkowych od sezonu 2013/14 utworzą jedną grupę Klasy „B” składającą się z czternastu zespołów.
 4. Drużyny, które zajmą miejsce od ósmego do ostatniego, od sezonu 2013/14 utworzą Klasę „C” składającą się z dziesięciu bądź więcej drużyn.
 5. Liczba drużyn objętych spadkiem z Klasy „B” może ulec zwiększeniu o liczbę drużyn spadających z Klasy „A” lub wyższych klas rozgrywkowych.

§ 14

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decyduje:

 1. Przy dwóch zespołach:
  1. ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami;
  2. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
  3. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
  4. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;
  5. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu;
  6. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły, których kolejność decyduje o spadku lub kwalifikacji do barażu, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez PZPN lub właściwy związek piłki nożnej.
 2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt. a, b, c.
 3. Zwycięzcą zawodów barażowych zostanie zespół, który uzyska większą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje:
  1. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
  2. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
  3. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut;
  4. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich;
  5. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.

§ 15
 1. Trenerem prowadzącym zespół Klasy „B” może być wyłącznie osoba, która posiada ważną licencję trenera kategorii:
  1. PRO
  2. UEFA A
  3. PZPN A
  4. UEFA B
  5. PZPN B
 2. Licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Klasy „B” może uzyskać trener, który w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uzyska zgodę Wydziału Szkolenia Śl. ZPN na przyznanie licencji w trybie szczególnym.

OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
§ 16

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej oraz noszy wraz z ich obsługą.

§ 17
 1. Klub organizujący zawody oprócz przygotowania boiska do gry według obowiązujących przepisów, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu, utrzymania porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach, zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej;
  2. zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów;
  3. powołania odpowiedniej liczby służb informacyjnych i porządkowych;
  4. dostarczenia sędziemu zawodów trzech egzemplarzy protokołu sędziowskiego.

SPRAWY DYSCYPLINARNE
§ 18
 1. Klub ukarany zawieszeniem lub dyskwalifikacją nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich. Wyjątek stanowi zawieszenie za należności finansowe. W tym przypadku zawody należy rozegrać, jednak klub zawieszony traci zdobyte punkty i bramki, a przeciwnikowi zalicza się wynik uzyskany na boisku.
 2. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN z dnia 29.03.2012 r.
 3. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z gry /czerwona kartka/ i podlega karze automatycznemu odsunięciu od prowadzenia zespołu osób funkcyjnych do czasu rozpatrzenia sprawy przez Wydział Dyscypliny.
 4. Kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN można wymierzyć kierownictwom klubów przyjezdnych za niewłaściwe zachowanie się ich kibiców na stadionie przeciwnika przed meczem, w czasie gry i po zawodach, w wyniku czego doszło do poważnych zakłóceń porządku.
 5. Kluby – jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych – obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w Klasie B i oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych.
 6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej klasie rozgrywek, do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach mistrzowskich.
 7. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe – zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.
 8. Zawodnik, który w czasie zawodów Klasy B otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
  1. po trzecim napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa - 40 zł;
  2. po czwartym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji;
  3. po szóstym napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa - 60 zł;
  4. po ósmym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji;
  5. po dziewiątym napomnieniu żółtą kartką - kara finansowa - 90 zł;
  6. po dwunastym napomnieniu żółtą kartką - dwa mecze dyskwalifikacji;
  7. przy każdym kolejnym napomnieniu ż.k. - dwa mecze dyskwalifikacji oraz kara finansowa 150 zł.
 9. Opłata za żółtą kartkę powinna być uiszczona najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego meczu mistrzowskiego, w którym ma wystąpić ukarany zawodnik.
 10. Klub zobowiązany przesyłania kopii dowodów wpłat za żółte kartki do organu prowadzącego rozgrywki fax-em lub e-mailem.
 11. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar.
 12. Odbyte zawody, które zostały przerwane lub zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez zawodnika.

PROTESTY I ODWOŁANIA
§ 19
 1. Protesty dotyczące organizacji i przebiegu zawodów mogą być wnoszone do Wydziału Gier i Ewidencji i Wydziału Dyscypliny Śl. ZPN jako I instancji w terminie 4 dni po zakończeniu zawodów i po wpłaceniu kaucji.
 2. Odwołania wnoszone do II instancji tj. Związkowej Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji.
 3. Do składanego protestu i odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłaconej kaucji w wysokości:
  1. 200 zł - w I instancji;
  2. 350 - w II instancji.
 4. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20

Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej oraz noszy wraz z ich obsługą.

§ 21

W trakcie trwania rozgrywek nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN.

§ 22

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o:

 1. Ramowy Regulamin Rozgrywek w Piłce Nożnej;
 2. Przepisy gry w piłkę nożną 2010/2011;
 3. Uchwałę nr IX/140 Zarządu PZPN z 03.07.2008 i 07.07.2008r. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
 4. Uchwałę zarządu PZPN z 29.06.1992r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zmian przynależności klubowej (tekst jednolity z 29.07.2008 r., z późniejszymi zmianami);
 5. Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 29.03.2012 r.;
 6. Uchwała nr III/21 z dnia 26.07.2002 Zarządu PZPN : Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora–tekst jednolity z dnia 03 i 07.07.2008 r.;
 7. Uchwała nr V/67 z dnia 12/13.04.2008 Zarządu PZPN w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę – tekst jednolity.

§ 23

W sezonie rozgrywkowym 2012/2013 obowiązują opłaty na rzecz Śląskiego ZPN Podokręg Zabrze wiążące się z uczestnictwem klubu w rozgrywkach Klasy „B” zgodnie z Uchwałą Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze Nr 14 z dnia 11.07.2012.

§ 24

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze Uchwałą Nr 15 z dnia 11.07.2012.